Elektromag - oświetlenie, oprawy oświetleniowe, źródła światła

 • +48 662 137 791+48 662 137 791


Twój koszyk jest pusty
polski
Katalog
Lista producentów
Artemide Official Dealer 2016
Zapisz się do newslettera
Zobacz również
W ofercie sklepu znajdują się m.in.:
 • oprawy oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 • osprzęt elektroinstalacyjny,
 • źródła światła,
 • domofony i wideodomofony.
Lista zakupów

Twoja lista zakupów jest prostą i szybką metodą wyszukiwania towarów.

 1. Wpisz towary, umieszczając każdy w nowej linii.
 2. Kliknij 'Szukaj'.
 3. Zostanie wyświetlona strona z wynikami dla pierwszego towaru z listy.
 4. Gdy znajdziesz szukany towar, dodaj go do koszyka i wybierz następny towar z listy.
 
Kliknij i sprawdź status certyfikatu
Regulamin
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
REGULAMIN www.sklep.elektromag.pl
Sklep dostępny pod adresem www.sklep.elektromag.pl dokłada wszelkich starań, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.
 1. Definicje regulaminowe
 2. Postanowienia wstępne regulaminu
 3. Rejestracja w sklepie internetowym
 4. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
 5. Zapłata ceny
 6. Realizacja dostawy towaru
 7. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
 8. Procedura składania reklamacji
 9. Gwarancja
 10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
 11. Postanowienia końcowe
 1. Definicje regulaminowe
  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
   3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.elektromag.pl.
   4. SPRZEDAWCA – spółka GRODNO S.A.., z siedzibą w miejscowości Michałów-Grabina, pod adresem: 05-126 Michałów-Grabina ul. Kwiatowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341683, o numerze NIP: 536-10-97-644, o numerze REGON 011294332.
   5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl.
   6. USŁUGODAWCA – SPRZEDAWCA – spółka GRODNO S.A.., z siedzibą w miejscowości Michałów-Grabina, pod adresem: 05-126 Michałów-Grabina ul. Kwiatowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341683, o numerze NIP: 536-10-97-644, o numerze REGON 011294332.
   7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl.
   8. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient.
   9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki.
   10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
   11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
   12. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na wprowadzeniu danych przez klienta do utworzonego przez usługodawcę panelu.
   13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.
   14. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie.
   15. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość.
   16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.
   17. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
   18. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   19. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów.
   20. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Towar, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.
   21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Towaru, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.
   22. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta.
   23. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie do odstąpienia od Umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
   24. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.
   25. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.
   26. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.
   27. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt.
   28. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.
   29. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.
   30. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.
   31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.
   32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.
   33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.
 2. Postanowienia wstępne regulaminu
  1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw regulujących ten obowiązek.
  2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.elektromag.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.sklep.elektromag.pl bez zgody właściciela są zabronione.
  4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.elektromag.pl jest spółka GRODNO S.A.., z siedzibą w miejscowości Michałów-Grabina, pod adresem: 05-126 Michałów-Grabina ul. Kwiatowa 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341683, o numerze NIP: 536-10-97-644, o numerze REGON 011294332.
  5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów oświetleniowych, elektrotechnicznych i elektroinstalacyjnych oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  6. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  7. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
  8. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  11. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
  12. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
  13. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
  14. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.
  15. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
  16. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  17. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową.
  18. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
  19. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
   1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
   2. mediację,
   3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
   4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 3. Rejestracja w sklepie internetowym
  1. Rejestracja w sklepie internetowym www.sklep.elektromag.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
  2. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz aby umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik powinien podać następujące dane:
   1. e-mail,
   2. hasło,
   3. imię i nazwisko/nazwa,
   4. ulica,
   5. numer domu/lokalu,
   6. kod pocztowy,
   7. miasto,
   8. kraj,
   9. województwo,
   10. telefon.
  3. Użytkownik powinien również przepisać kod z obrazka poniżej.
  4. Opcjonalnie użytkownik może wypełnić pole: „chcę podać inny adres do wysyłki” i/lub„firma” i/lub „chcę otrzymać fakturę”.
  5. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, powinien dodatkowo podać numer NIP i nazwę firmy, opcjonalnie numer REGON.
  6. W przypadku, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  7. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.
  8. Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia.
 4. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży
  1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
  2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.sklep.elektromag.pl, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. Zdjęcia i opisy towarów z oznaczoną wartością 0,00 zł nie podlegają sprzedaży na odległość i jednocześnie nie stanowią oferty, ani zaproszenia do zawarcia umowy. Przedmiotowe zdjęcia i opisy towarów mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą być przedmiotem sprzedaży wyłącznie w sklepach stacjonarnych.
  4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
  5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.sklep.elektromag.pl. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: e-sklep@elektromag.pl. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania. W przypadku zamówień składanych poprzez wiadomość e-mail, klient, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia, powinien podać dane, o których mowa w rozdziale III, ust. 2, wskazać wybrany towar oraz preferowaną metodę płatności i dostawy.
  6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
  7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
  9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
  10. W celu prawidłowej i możliwie najszybszej realizacji zamówienia, jak również w celu weryfikacji, czy dane wskazane w zamówieniu są poprawne, sprzedawca może dodatkowo kontaktować się z klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.
  11. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 19 - tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.
  12. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.elektromag.pl. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 30 dni roboczych, z uwagi na konieczność przygotowania towaru przez producenta (towary na zamówienie). W przypadku towarów dostępnych w magazynie czas realizacji zamówienia wynosi razem: 3 dni robocze - przygotowanie towaru przez sprzedawcę oraz 7 dni roboczych - dostawa towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówień specjalnych jest zawsze podawany klientowi drogą mailową lub telefoniczną przez sprzedawcę przed zawarciem umowy. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
  13. Na podany przez klienta adres e-mail sprzedawca przesyła informacje o statusie zamówienia tj.:
   1. oczekuje na potwierdzenie,
   2. potwierdzone – potwierdza się przewidywaną datę realizacji,
   3. zrealizowane – informuje się o przekazaniu zamówienia do magazynu celem przygotowania do wysyłki,
   4. wysłane – informuje się o nadaniu przesyłki wraz z podaniem numeru listu przewozowego.
  14. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.
  15. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na towary o innych właściwościach lub wymiarach niż standardowe lub towary, które są wyprodukowane według specyfikacji przygotowanej przez klienta. Zamówienia specjalne w sklepie www.sklep.elektromag.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu wyprodukowana według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w świetle ustawy o prawach konsumenta.
  16. W przypadku zamówień specjalnych klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez adres e-sklep@elektromag.pl i przekazać sprzedawcy indywidualne właściwości tj. wymiary (w przypadku przewodów i kabli ucinanych z bębna) lub inne indywidualne właściwości towaru lub przesłać jego specyfikację.
  17. Cena na towary podlegające pod zamówienie specjalne jest kalkulowana indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną na adres mailowy klienta przed złożeniem przez klienta zamówienia.
  18. W przypadku zaakceptowania przez klienta warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności ceny za towar i dostawę, sprzedawca przystępuje do wykonania zamówienia. Czas realizacji zamówienia specjalnego jest podawany każdorazowo klientowi za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca informacyjnie wskazuje, że zazwyczaj czas realizacji zamówień specjalnych nie przekracza 30 dni roboczych.
  19. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy (przedpłata). Zamówienia specjalne przyjmowane są do realizacji następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu przedpłaty.
  20. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta. W przypadku Umowy zawartej w punkcie odbioru, zawartej po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem wykonania Umowy jest odebranie przez Klienta towaru w punkcie odbioru.
 5. Zapłata ceny
  1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.
  2. Ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl podane są w złotych polskich lub w walucie euro i są cenami brutto, zawierającymi wszystkie podatki i opłaty w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie internetowej sprzedawcy oraz są widoczne dla klienta w formularzu przed złożeniem zamówienia.
  3. Ceny wyrażone w walucie euro są przeliczane na złote polskie po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego obowiązującym:
   1. w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży, w przypadku umów z klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego;
   2. w dniu potwierdzenia klientowi zamówienia przez sprzedawcę, w przypadku umów z klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że konsument przed złożeniem zamówienia zostanie poinformowany przez sprzedawcę o ostatecznej cenie za towar wyrażonej w złotych polskich.
  4. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
   1. przelew na konto bankowe,
   2. przelew on-line,
   3. płatność kartą płatniczą lub kredytową,
   4. płatność za pobraniem,
   5. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  5. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:
   Grodno S.A.
   ul. Kwiatowa 14
   05-126 Michałów-Grabina
   Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
   25 1160 2202 0000 0002 4745 9964
  6. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.
  7. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
  9. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.
  10. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.
 6. Realizacja dostawy towaru
  1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka. Cennik usług dostępny jest na jego stronie internetowej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą, moĪliwy jest odbiór osobisty w wybranym punkcie Grodno.
  3. Koszt dostawy produktu ponosi Klient. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
  4. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
  5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 4 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.
  6. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
  7. Termin dostarczenia towaru może wydłużyć się z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY (w związku z dostępnością asortymentu u poszczególnych producentów).
  8. Dostępność produktu widoczna na stronie sklepu internetowego SPRZEDAJĄCEGO, nie uwzględnia rezerwacji produktów. Uprasza się o każdorazowe potwierdzenie dostępności produktu.
  9. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  10. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.
  11. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
 7. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
  1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: e-sklep@elektromag.pl bądź też listownie na adres: Grodno S.A. oddział Dobra, ul. Dobra 26, 00-344 Warszawa.
  2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem internetowym sklepu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
  3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Konsumenta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
  4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
  5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
  7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
  9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
   1. sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
   2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
  10. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
  11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  12. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
  13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  14. Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
  15. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej na drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Procedura składania reklamacji
  1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
  4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
  5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
   1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
   2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
   3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
  8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
  9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
  10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
   1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
   3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;
   4. żądać usunięcia wady.
  11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
  13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.
  14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
  15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
  18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
  19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
  22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
  23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
  24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
  27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
  28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
  29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
  31. Adresem reklamacyjnym jest: Grodno S.A. oddział Dobra, ul. Dobra 26, 00-344 Warszawa.
 9. Gwarancja
  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane w sklepie.
  2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.
  3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi.
 10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:
   1. założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
   2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
   3. usługa newsletter.
  2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
  3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługa newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.
  4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
  6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
  7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
  8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
  9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
  10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku, gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
  11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
  12. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.
  2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.
  7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
   1. e-mail: e-sklep@elektromag.pl,
   2. telefon: 662 137 791,
   3. pisemnie: Grodno S.A. oddział Dobra, ul. Dobra 26, 00-344 Warszawa.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.sklep.elektromag.pl. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.
  9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23 maja 2018 roku.
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®